پوست گردو

پوست گردو

پوست گردو: پوست گردو ،که یکی از ترکیبهای مواد اولیه است حدود استفاده آن ده درصد می...