پوست گردو

پوست گردو

پوست گردو: پوست گردو ،که یکی از ترکیبهای مواد اولیه است حدود استفاده آن ده درصد می...
خاک اره خشک

خاک اره خشک

خاک اره خشک: مواد اولیه خاک اره خشک و خاک اره مرطوب تولید زغال فشرده کیوان...