مشعل

مشعل

مشعل: مشعل برای گرم کردن کوره گرم کن و برای خشک کردن خاک اره که باید بارطوبت مطلوب به سیکلون برسد استفاده می...