المنت

المنت

المنت: کارایی المنت بر روی سیلندر بسته شده و حرارت آن سیلندر را گرم کرده و بریکت داخل سیلندر را نیم پز کرده و تولید ما را کامل می...
ماردون

ماردون

ماردون: ماردون وسیله ایست که کار تزریق مواد به سیلندر را بروی اکسترودر را انجام می...
سیلندر

سیلندر

سیلندر: برروی دستگاه اکسترودر تعبیه میشود که مواد اولیه را بوسیله ماردن داخل سیلندر تزریق میکند و بریکت محصول اصلی ما به دست می آید آلیاژ و و نوع سیلندر مرغوب باعث میشود زغال با کیفیتی به دست...