سیکلون

سیکلون

سیکلون: سیکلون وسیله است در خط تولید که مواد اولیه ما برای جمع آوری درون آن قرار میگیرد و از پخش شدن در فضای کارگاه جلوگیری میکند ودر زمان استفاده از داخل آن که درب خروجی تعبیه شده استفاده می...