سرند

سرند

سرند: برای سرند کردن مواد اولیه که زباله واجسام و چوبهای درشت را از خاک اره جدا می...