المنت

المنت

المنت: کارایی المنت بر روی سیلندر بسته شده و حرارت آن سیلندر را گرم کرده و بریکت داخل سیلندر را نیم پز کرده و تولید ما را کامل می...