پوست گردو:

پوست گردو ،که یکی از ترکیبهای مواد اولیه است حدود استفاده آن ده درصد می باشد.