واگن جمع آوری بریکت:

واگن برای جمع آوری بریکت پخت زغال و خفه کن برای سرد کردن بریکت پخته شده استفاده می شود.