مشعل:

مشعل برای گرم کردن کوره گرم کن و برای خشک کردن خاک اره که باید بارطوبت مطلوب به سیکلون برسد استفاده می شود.