ماردون:

ماردون وسیله ایست که کار تزریق مواد به سیلندر را بروی اکسترودر را انجام می دهد.