لوله های سینوسی فلزی:

لوله های سینوسی فلزی، مواد اولیه که بوسیله مکنده داخل این لوله ها هدایت میشود سینوسی بودن لوله ها در مسیر برای خشک کردن مواد اولیه ما کارایی بالایی دارد.