اکسترودر:

اکسترودر دستگاه تزریق خاک اره که پودر چوب را تبدیل به شمش چوب می کند.