پوست گردو

پوست گردو

پوست گردو: پوست گردو ،که یکی از ترکیبهای مواد اولیه است حدود استفاده آن ده درصد می...
خاک اره خشک

خاک اره خشک

خاک اره خشک: مواد اولیه خاک اره خشک و خاک اره مرطوب تولید زغال فشرده کیوان...
المنت

المنت

المنت: کارایی المنت بر روی سیلندر بسته شده و حرارت آن سیلندر را گرم کرده و بریکت داخل سیلندر را نیم پز کرده و تولید ما را کامل می...
ماردون

ماردون

ماردون: ماردون وسیله ایست که کار تزریق مواد به سیلندر را بروی اکسترودر را انجام می...